...เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 09.00 น. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของ สพม.41 และได้รับเกียรติจากคุณธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 
 
 ...เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมการประกอบศาสนพิธี ภายใต้โครงการคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ...ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานโครงการ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 
 
 
 
 
 ...ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับและเลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
...โดยมีบุคลากรของโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
2. รองฯ ปิยะมาศ สิงห์ทอง
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์
3. รองฯ ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์
เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา


...ในการนี้ มีบุคลากรของโรงเรียนอื่นได้รับแต่งตั้งให้ข้าราชการครูมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1. รองฯ ไพโรจน์ ยิ่งคิด
จากโรงเรียนวัชรวิทยา
2. รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ
จากโรงเรียนผดุงปัญญา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

#งานประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ScQA ประกอบด้วย นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ดร.วิมลรัตน์ ศรีสุข ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ นางภัคจิรา กิติสิริบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ และนางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์(คณะกรรมการและเลขานุการ)

...คณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการบริหารด้วยระบบคุณภาพ ScQA เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates