...สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เปิดโครงการโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

...เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้กับเด็กนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงานในนามของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เกี่ยวข้องได้น้อมนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล ซึ่งประกอบด้วย แนวพระบรมราโชบาย 4 ประการ กล่าวคือ ประการแรก การมีทัศนคติที่ถูกค้องต่อบ้านเมือง ประการที่สอง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ประการที่สาม การมีงานทำ มีอาชีพ และประการสุดท้าย คือการเป็นพลเมืองดี ซึ่งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับคงามมุ่งหมายของหลักการ ของการจัดการศึกษา ที่บัญญัติไว้ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยะธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

...เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 งานแนะแนว นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของแก่นักเรียนผู้ประสบเหตุบ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัย น.ส.เพ็ญนภา วิจิตรภาพ เลขบัญชี 660-4-18817-5  ธนาคารกรุงไทย

 

...เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 เกิดเหตุบ้านพักอาศัยของนางสาวเพ็ญนภา วิจิตรภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เกิดอัคคีภัย ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่สามารถอยู่อาศัยได้

...เบื้องต้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้เดินทางไปตรวจสอบความเสียหาย ให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ประสบเหตุ

...โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำ รองฯ อร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพรานลานไทร เยี่ยมให้กำลังใจและประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสหวิทยาเขตพรานลานไทร ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม ...ในโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ทั้ง 8 โรงเรียน จัดติวเติมเต็มความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเป็นแม่ข่ายการถ่ายทอดสัญญาณสด รายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนิยม สุทธิศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคมเป็นแม่ข่ายการถ่ายทอดสัญญาณสด รายวิช าภาษาไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ทองเพชร ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพรานลานไทร คณะครู และนักเรียน พี่เดินทางมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...งานแนะแนว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการลงพื้นที่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาพร้อมทั้งรับสมัครเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนที่มีความสนใจ ...สำหรับผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อหรือนักเรียนคนใดมีความสนใจ ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://prankratai.ac.th/index.php/th/?option=com_quix&view=collection&id=17&preview=true&layout=iframe&tmpl=component

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates