...เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น

...ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมเป็นเกียรติแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้

...นอกจากนี้ มีผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ประชาชนโดยทั่วไป เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และคณะผู้บริหาร ร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดกิจกรรมภายในโครงการดังนี้ วันที่ 2 เมษายน 2564

🔺 07.00 น. พิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🔺 09.30 น. พิธีหล่อพระพุทธลีลา พระไพรีพินาศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🔺 13.00 น. ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

🔺 18.00 น. รับชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย และการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 3 เมษายน 2564

🔺 09.00 น. ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ

🔺 18.00 น. ชมการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชร ขอบคุณข้อมูล : เพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 ...เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม งานแนะแนว และกลุ่มบริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมมอบรางวัลเด็กดีศรี พ.พ. แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มอบรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียน ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร ครู ร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัล #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

...เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.กนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา และคณะผู้บริหาร ในการศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการการศึกษา และเยี่ยมชม ภูมิทัศน์ สถานที่ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#PR_PRANPIT #ประชาสัมพันธ์พรานพิท

 

 

...เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

...ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และพิจิตร ได้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผลการสอบ O-NET ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ซึ่งมีกระบวนการขับเคลื่อนโดยการจัดสรรงบประมาณลงสู่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ขอบคุณข่าว/ภาพ จากเฟจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates