...ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีในพิธีไหว้ครูได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน กิจกรรมการแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี ตอนเช้าแบ่งกิจกรรมไหว้ครูเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกตัวแทนถือพานไหว้ครูและนักเรียนในระดับชั้น ม. ต้นกระทำพิธีไหว้ครู ช่วงที่สองตัวแทนถือพานและนักเรียนระดับชั้น ม. ปลายกระทำพิธีไหว้ครูโดยกิจกรรมการไหว้ครูของโรงเรียนปีนี้ได้ให้นักเรียนนำต้นไม้มาไหว้ครูแทนกรวยดอกไม้หรือพวงมาลัยตามกิจกรรม “ต้นไม้บูชาครู” เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอย และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน

 ในตอนบ่ายเป็นกิจกรรม “พรานพิทรักษ์โลก” นำโดย ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนนำต้นไม้ที่นำมาไหว้ครูนั้น มาช่วยกันปลูกในบริเวณโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ในโรงเรียนและยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและให้คณะครูผู้ได้รับการอบรมนั้นนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

 

 

 

 

 


...30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยประธานและเลขานุการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ของทางโรงเรียน อีกทั้งเพื่อร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเรียน และโรงเรียน ที่ประชุมมีมติให้ นายสมมาศ ไม้แดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน

 

 

 

 


...เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในช่วงเช้าเวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายราชสักการะ

...ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียง มีตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมถวายราชสักการะตามลำดับ

...และจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบริเวณสวนป่าของโรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายพระราชกุศล

 

 

 

23 พ.ค. 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและรับทราบนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นเรียน

 

 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 16

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates