...เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้กล่าวให้คำมั่นสัญญาและร่วมใจแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้โรงเรียนได้ส่งเสริมการดำเนินงานผ่านการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน

 

 

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 2 - 16 กันยายน 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 135 ชั่วโมง ในรุ่นที่ 1/2563 หน่วยพัฒนาที่ 39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
...เวลาประมาณ 09.00 น. มีพิธีเปิด โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน โดย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นเริ่มการนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าว
...ทั้งนี้ นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและทอดบทเรียนเกี่ยวกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 

 

 
 
 
 
...เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ส.ส.เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 กล่าวเปิดการสัมมนา "การส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการพลังงาน โดยคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร" เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยมีสาระสำคัญมุ่งเน้นในเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน พลังงานทดแทนกับทางเลือกใหม่ และการจัดการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า ณ หอประชุม(หลังใหม่) โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ...โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมรับฟังการสัมมนาให้ความรู้และให้การต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกท่าน
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก

 

 

หน้าที่ 1 จาก 31

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates