วันที่ 20-21 กันยายน 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานศูนย์การแข่งขัน พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ครูผู้ควบคุม และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 19 กันยายน 2566 ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินคงสภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมการประเมินดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 11-15 กันยายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากคณะครูในสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 1 และห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 14 กันยายน 2566 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566 มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมนางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา และนายชิตพล เพชรวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 14 กันยายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance agreement) ประจำปีงบประมาณ 2566 มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยนายเผดิม รัตถา ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวธราภรณ์ สีม่วง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 74

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates