...เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
...เวลาประมาณ 09.00 น. มีพิธีเปิด โดย นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงาน โดย นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นเริ่มการนำเสนอผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าว
...ทั้งนี้ นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานและทอดบทเรียนเกี่ยวกับระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พร้อมด้วย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอกาสที่โรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง ในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก

 

 

 

...เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณสมจิตร หุตะเสวี รองประธานชมรมฯ และคณะ มาเยี่ยมติดตามพร้อมมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ แก่เด็กหญิงนิษฐาดา เนระจิตต์ นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวนเงิน 4,000 บาท
 
 
 

 

 

 

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนภายในจังหวัดกำแพงเพชร
...ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการ ฐานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 
 
 
...เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) เพื่อลงพื้นที่ดูผลงานเชิงประจักษ์
...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดำเนินการดังกล่าว
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates