...เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขัน รายการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะฯ ประเภททีมชายได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมหญิงได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา และการประกวดแข่งขันบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศ และมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนพิไกรวิทยา อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ โรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นหนึ่งในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

 

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา พร้อมด้วยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีกิจกรรมการติวเสริมสร้างความรู้ในวิชาเคมีเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาในอนาคต

 

 


เมื่อระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอย่างหลากหาย อาทิ การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมฐานผจญภัย ที่ทุกกิจกรรมล้วนสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเยาวชนของชาติที่สมบูรณ์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป...

 

 

 


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 ชนัญธญาธีมานุสรณ์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีพิธีบายศรี ผูกข้อมือ และกราบลาขอพรจากคุณครู โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact



© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates