การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

...เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อดีต ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล อดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ รองฯ ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อนำข้อแนะนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates