กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ

นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส

นางจุฑารัตน์ ใจหงอก

นางจุฑารัตน์ ใจหงอก

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา

นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณฤดี สีทับทิม

นางสาวณฤดี สีทับทิม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตรานนท์ อินทพงษ์

นางจิตรานนท์ อินทพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิยะดา อินทพงษ์

นางสาววิยะดา อินทพงษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชิต อินทเสน

นายอนุชิต อินทเสน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์

นางสาวณิชาดา ศิริวัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมหญิง บดีรัฐ

นางสาวสมหญิง บดีรัฐ

ครูชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ สังคง

นางสาวกมลวรรณ สังคง

ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช แจ่มหม้อ

ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์

นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์

ครู

นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์

นางสาวบงกชกร มาศธนานันต์

ครู

นายสุปัญญา สงวนทรัพย์

นายสุปัญญา สงวนทรัพย์

ครู

นางสาวปภาวดี เสือสูงเนิน

ครูผู้ช่วย

Mr.Arther Duray

ครูอัตราจ้าง

Mr.Frank Eschenburg

ครูอัตราจ้าง

MissYan Jie

ครูอัตราจ้าง

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates