กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางสาวฐานิตา บุญธรรม

นางสาวฐานิตา บุญธรรม

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู

นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู

ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา อุ่นกาศ

นางรุจิรา อุ่นกาศ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางกชกร แก่นจันทร์

นางกชกร แก่นจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์

นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด

นางสาวสุดสายใจ อินกรัด

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์

นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติมา วงษ์เขียด

นางสาวชุติมา วงษ์เขียด

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน

นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน

ครูชำนาญการ

นางปิยดา จริยา

นางปิยดา จริยา

ครู

นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย

นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย

ครู

นางสาวนุชฑพร ผลพระ

นางสาวนุชฑพร ผลพระ

ครู

นางสาวกิตติมา ฟักทอง

นางสาวกิตติมา ฟักทอง

ครู

นางสาวยุพาวดี เมฆพินธุ์

ครู

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates