... เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะพื้นฐานทางเคมีให้กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย รศ.ดร.ปรีชา ปัญญา พร้อมด้วยคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะในวิชาเคมีให้กับนักเรียน

 

 

 

...เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ให้การต้อนรับ นายพรชัย จันทะคุณ รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี นายวิชิต ผาสุขจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวอาเศียรวาท และปฏิญาณตนยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2564 (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยประชุมปรึกษาหารือในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของสหวิทยาเขตพรานลานไทร การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET) ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพรานลานไทร และประเด็นสำคัญอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตพรานลานไทรต่อไป ...ในการนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วม และ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลายไทร เป็นประธานในที่ประชุม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 งานเลขานุการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น ...ในการนี้ มีกิจกรรมก่อนเริ่มการประชุม คือ การบรรยายพิเศษโดยได้รับเกียรติจาก ผอ.หาญ หงษ์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและการคุ้มครองสวัสดิภาพด้านต่าง ๆ จาก สกสค. และได้แนะนำบุคคลกร 2 ท่าน ในโอกาสมาบรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยทำการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ งานส่งเสริมขวัญและกำลังใจ ได้มอบของขวัญในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของบุคคลกรที่เกิดในเดือนมกราคม ...ทั้งนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ข้าราชการครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รองฯ นพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คุณอรณิชา ธรรมสวยดี ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณเกรียงไกร ชูศักดิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติการสาธารณสุข คุณเสาวนีย์ อุปนันท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โครงการรู้รักษ์ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานศึกษา ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ จัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนภายในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ #PR_PRANPIT #ประชาสัมพันธ์พรานพิท

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates