เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีรดน้ำขอพร ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและครูอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น บุคลากรต่างแต่งกายด้วยชุดลายดอกและผ้าไทย

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร” ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรมคณิตศาสตร์เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการบริการทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ อาคารเรียน 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมรับการนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ตามแนวนโยบาย...

 

 

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพรานกระต่าย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีการถือป้ายข้อความเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยอำเภอพรานกระต่าย นอกจากนี้ยังมีการแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลต่าง ๆ ในอำเภอพรานกระต่าย โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายเป็นสนามในการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ ในการนี้ ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมทั้งให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ และพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มารอนักเรียน

 

 

 

 

  1. พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
  2. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าประกวดแข่งขันรายการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะฯ และการประกวดแข่งขันบรรยายธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
  3. ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมให้การต้อนรับพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
  4. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates