กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นายนเรศ สดชื่น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2 นางสาวภัทรณัญ กัลปพฤกษ์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
3 นางนงลักษณ์ ปฐมธรรมการ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
4 นางสาวสุนันทา พรมมาก สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
5 นางสาวรัฐชดาพร พงษ์พัฒน์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6 นางสาวภัณฑิรา รามสูต สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
7 นางสาวประภาสิริ ถาวร สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
8 นายณัฐพล เต๋าทอง สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
9 นายปัฐพงศ์ สารีนาค สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
10 นายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
11 นางจันทรา แสงอะโณ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
12 นางสาวพรพรรณ มหึมา สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
13 นางสาวอนัญญา มาน้อย สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates