เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 ชนัญธญาธีมานุสรณ์ ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียนและโรงเรียน โดยมีพิธีบายศรี ผูกข้อมือ และกราบลาขอพรจากคุณครู โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการคนพรานต๋าย ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การดูแลสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อมและเอดส์แก่เด็กนักเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายมามอบความรู้ให้กับนักเรียน

 

 

 ...เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวจีน โดยทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายชุดสีแดงอย่างสวยงาม และมีกิจกรรมอีกหลายรายการทั้งการแสดงของนักเรียน เช่น ระบำจีน การร้องเพลงภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีน ซุ้มกิจกรรมเขียนอวยพรในวันตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายของคณะครู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

…โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันตรุษจีนนั้น เป็นเทศกาลวันสำคัญของชาวจีน โดยเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนและเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งแฝงไว้ด้วยข้อคิดต่าง ๆ ไว้มากมาย ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติผ่านการทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ออกบริการทางวิชาการจัดกิจกรรรม Roadshow activities at Prankrataipittayakom ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต พร้อมด้วยนักศึกษา จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อรับความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรม error identification (หลักไวยกรณ์) กิจกรรม vocabulary guessing (ทายคำศัพท์) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว กล้าที่จะพูดและมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ

 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates