...เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา นางสาวสุธเนตร ถาวร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิไกรวิทยา มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ "ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ณ แปลงปลูกป่า บ้านวังพึง หมู่ 8 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

...เมื่อระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน "แดง-ดำ เกม 2564" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ทั้งเสริมสร้างความสามัคคี

...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 


 ...เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการประชุมแบ่งกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดำเนินการวางแผนเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย มหาสงกรานต์ จากกันเมื่อวันวานขอจงสุขสันต์ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน ใจผูกพันตลอดไป" เพื่อส่งเสริมประเพณีไทยในเทศกาลมหาสงกรานต์ และเนื่องในโอกาสแสดงความยินดีข้าราชการครูย้ายไปดำรงตำแหน่งยังโรงเรียนอื่นและย้ายมายังโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเสร็จและสำเร็จการศึกษา

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates