กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นางรัตนา ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2 นางสาวลำจวน คำบรรลือ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นายเกรียงศักดิ์ วระณะ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นางเรณู ศรีพรหม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นายสมานพันธ์ คำชู สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางปิยมาศ สิงห์ทอง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธิ์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางชลธิชา เต๋าทอง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 ว่าที่ร้อยตรี สำเริง รุ้งกระดี่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายอาทร รอกลาง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายกฤษณะ ทัศนียานนท์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นายสุเทพ สอนนิล สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางสาวกิ่งดาว กุลชา สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายสุริยัน ใจคำติ๊บ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
19 นางสาวนุชฑพร ผลพระ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
20 นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
21 สุภาภรณ์ ฤมิตร สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22 นางสาวศรีไพร ขอนทอง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
23 นางสาวกัลยา เสือด้วง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates