กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นางรัตนา ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2 นางสาวลำจวน คำบรรลือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4 นายเกรียงศักดิ์ วระณะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5 นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6 นางเรณู ศรีพรหม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7 นายสมานพันธ์ คำชู สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8 นางปิยมาศ สิงห์ทอง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธิ์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 นางชลธิชา เต๋าทอง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
11 ว่าที่ร้อยตรี สำเริง รุ้งกระดี่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
12 นายอาทร รอกลาง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
13 นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
14 นายกฤษณะ ทัศนียานนท์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
15 นายสุเทพ สอนนิล สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16 นางสาวกิ่งดาว กุลชา สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
17 นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
18 นายสุริยัน ใจคำติ๊บ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
19 นางสาวนุชฑพร ผลพระ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
20 นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
21 สุภาภรณ์ ฤมิตร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
22 นางสาวศรีไพร ขอนทอง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
23 นางสาวกัลยา เสือด้วง สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2021 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates