วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพราะวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โรงเรียนจึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้่แก่ผู้เรียน ในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถและรับของรางวัลจากครู อาทิ การแสดง Science Show การพูดทางวิทยาศาสตร์ การจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมในซุ้มต่าง ๆ เพื่อชิงของรางวัลมากมาย

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

 

คณะครู นักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระแม่ของแผ่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มอบประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “แม่ดีเด่น” และมอบรางวัลแก่นักเรียน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย” 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดยนายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  ร่วมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดกุฏิการาม ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ อำเภอพรานกระต่าย เทศบาลพรานกระต่าย และโรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความศรัทธา และรักษาประเพณีอันดีงานของไทย สืบต่อไป

 

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ลงพื้นที่ศึกษาอัตลักษณ์ชุมชุนการทอผ้าไหมบ้านลานไผ่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเผยแพร่ข้อมูล รูปแบบ ลวดลายผ้าไหม สู่ประชาชนภายนอก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การลงพื้นที่เก็บรวบรวม ข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชน มีวิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการประชุมสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

คนในพื้นที่เห็นว่าอัตลักษณ์ของชุมชนการทอผ้าบ้านลานไผ่ ๑. มีรูปแบบ ลวดลาย เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ๒. ชุมชนในหมู่บ้านลานไผ่ เกิดจากการอพยพมาจากชุมชนต่างถิ่น ๓ ชุมชน ดังนี้  ๒.๑ ชุมชนมาจากจังหวัดตาก ขณะนั้นประสบปัญหาน้ าท่วม เนื่องจาก การสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน  ๒.๒ ชุมชนมาจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสมัยนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโรคห่า หรือโรคฝีดาษ ๒.๓ ชุมชนมาจากจังหวัดขอนแก่น เป็นประชาชนที่อพยพหนีภัยแล้งจากภาคอีสาน ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นหมู่บ้านลานไผ่ พื้นฐานการทอผ้าจึงมาจากภาคอีสาน ซึ่งการทอผ้าไหมมีอัตลักษณ์ในเรื่องความแตกต่างของเนื้อผ้า สีสัน ลวดลาย เช่น ลายกำแพงเมืองสื่อความหมายถึงจังหวัดกำแพงเพชร ลายลานไผ่สื่อความหมาย ถึงชุมชนบ้านลานไผ่ ลายมาตรฐานคือลายนกยูงสีทองของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร- และสหกรณ์ ด้วยการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวที่ได้จากใบกระเพรา ใบมันสำปะหลัง สีโอรสจากดอกทองกวาว สีดำจากลูกมะเดื่อ สีชมพูจากเปลือกมะพร้าวน้ำหอม โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่แล้วและชุมชนนี้ได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดหวัดตาก เป็นหน่วยงานราชการที่เข้ามาให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์เป็นผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและดำเนินการต่อยอดให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น

>>ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่<<

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates