เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ลงพื้นที่ศึกษาอัตลักษณ์ชุมชุนการทอผ้าไหมบ้านลานไผ่ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชน และเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเผยแพร่ข้อมูล รูปแบบ ลวดลายผ้าไหม สู่ประชาชนภายนอก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การลงพื้นที่เก็บรวบรวม ข้อมูลอัตลักษณ์ของชุมชน มีวิธีการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการประชุมสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า

คนในพื้นที่เห็นว่าอัตลักษณ์ของชุมชนการทอผ้าบ้านลานไผ่ ๑. มีรูปแบบ ลวดลาย เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ๒. ชุมชนในหมู่บ้านลานไผ่ เกิดจากการอพยพมาจากชุมชนต่างถิ่น ๓ ชุมชน ดังนี้  ๒.๑ ชุมชนมาจากจังหวัดตาก ขณะนั้นประสบปัญหาน้ าท่วม เนื่องจาก การสร้างเขื่อนยันฮีหรือเขื่อนภูมิพลในปัจจุบัน  ๒.๒ ชุมชนมาจากจังหวัดสุโขทัย ซึ่งสมัยนั้นเกิดการแพร่ระบาดของโรคห่า หรือโรคฝีดาษ ๒.๓ ชุมชนมาจากจังหวัดขอนแก่น เป็นประชาชนที่อพยพหนีภัยแล้งจากภาคอีสาน ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นหมู่บ้านลานไผ่ พื้นฐานการทอผ้าจึงมาจากภาคอีสาน ซึ่งการทอผ้าไหมมีอัตลักษณ์ในเรื่องความแตกต่างของเนื้อผ้า สีสัน ลวดลาย เช่น ลายกำแพงเมืองสื่อความหมายถึงจังหวัดกำแพงเพชร ลายลานไผ่สื่อความหมาย ถึงชุมชนบ้านลานไผ่ ลายมาตรฐานคือลายนกยูงสีทองของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตร- และสหกรณ์ ด้วยการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวที่ได้จากใบกระเพรา ใบมันสำปะหลัง สีโอรสจากดอกทองกวาว สีดำจากลูกมะเดื่อ สีชมพูจากเปลือกมะพร้าวน้ำหอม โดยใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่แล้วและชุมชนนี้ได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดหวัดตาก เป็นหน่วยงานราชการที่เข้ามาให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์เป็นผลิตภัณฑ์ ของชุมชนและดำเนินการต่อยอดให้เกิดมูลค่ามากยิ่งขึ้น

>>ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่<<

 

 

 

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนพิไกรวิทยา เข้าร่วมอบรมแนวทางการดำเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และวิธีการ แนวทางต่าง ๆ กับคณะครูและฝ่ายบริหาร  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโรงเรียนในระดับเดียวกัน และเป็นสากล

 

 >>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

 

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ​ตั้งแต่​เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย ร่วมด้วยนางมันทนา กัน​สิทธิ์​ วัฒนธรรม​จังหวัด, นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นอ.พรานกระต่าย, พ.ต.อ.เอนก จันทร์สอน ผกก.สภ.พรานกระต่าย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ, ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ โดยนางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดอบรมฯ แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวน ๑ วัน รวม ๕๐๐ คน ทั้งนี้ ได้บรรยายเน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หลักศีล ๕ การสวดมนต์, บาปบุญคุณโทษ, ความกตัญญู​กตเวที, ​ การครองตัว ครองตน, หิริและโอตตัปปะ, การสร้าง​คนดีแล้วต่อยอดให้เป็นคนเก่ง, การป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​ยาเสพติดและอบายมุข (แจ้งเบาะแสการกระทำ​ความผิด)​, ปัญหา​การท้องก่อนวั​ยอัน​ควร, ความช่างสังเกต, การติดตาม​สถานการณ์​ข่าวสารบ้านเมือง, อานิสงส์ของการสวดมนต์/เจริญสมาธิ, การแผ่เมตตา การอุทิศ​ส่วนกุศล​ และการขอ​อโหสิกรรม​ ฯลฯ ​สอดคล้อง​กับวาระ​สำคัญ​ของจังหวัด​กำแพงเพชร​ใน​การสร้าง​คนดี​ รักษาศีล​ ๕ และการสวดมนต์​ รวมถึงการใช้พื้นที่​ว่างภายในบริเวณ​บ้านพักอาศัยปลูกพืชเศรษฐกิจ​เสริม (ทุเรียน)​ ฯลฯ และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนด้วย

 

  

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง ที่เอื้อเฟื้อนำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำทำความสะอาดพื้น ภายในโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ทำให้พื้นที่สะอาดขึ้น เตรียมพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นภายในโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates