การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและให้คณะครูผู้ได้รับการอบรมนั้นนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates