วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายอานนท์  อภิชาติตรากูล เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาให้โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน รับฟังความคิดเห็น พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

      วิชา IS หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับโรงเรียนชั้นนำให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล (World - class standard school) IS นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของน้องๆ ได้ ดูจากชื่อวิชาเลยค่ะ เปิดกว้างให้ค้นคว้าความรู้ที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาระ

           IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ฝึกให้กำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า คิดสร้างองค์ความรู้
           IS 2 - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) นำความรู้มาถ่ายทอดแนวคิด ผ่านวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           IS 3 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 ปี 11 เดือน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน จุดประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตลอดมา และตลอดไป

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อาทิ ชนะการแข่งขัน A-Mat  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สภานักเรียน และโรงเรียนธนาคาร 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates