วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้ชี้แจง แลกเปลี่ยน เสนอแนะ รับทราบ วางแผนสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการเข้ารับการศึกษากับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณครับ

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา แก่ศิษย์เก่าโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม  ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต โดยทุนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ธนาคารกรุงไทยมอบให้ทุกปีการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักเรียนคนใดที่สนใจ อยากจะได้ทุนการศึกษาแบบรุ่นพี่  สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการได้ที่ คุณครูแนะแนวทุกท่านครับ 

 

เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพิไกรวิทยา เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน รับฟังความคิดเห็น พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป

 

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายอานนท์  อภิชาติตรากูล เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการหาแนวทางพัฒนาให้โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายชิตพล  เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 ปี 11 เดือน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน จุดประสงค์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ตลอดมา และตลอดไป

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates