...เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 มีนักเรียนให้ความสนใจสมัครสอบเป็นจำนวนมาก นั้น ...ในการนี้ นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 มาตรวจเยี่ยมการจัดสอบฯ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 ...ทั้งนี้ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้รับการสนับสนุนบุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. จากเทศบาลตำบลพรานกระต่าย โดยนายกอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรานกระต่าย/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันที่กำหนด อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย เจลล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน

 

 

 

 

 
 
 
...เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมพิธี
 

 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนที่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาโดยมี ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธี อีกทั้งคณะครู ร่วมกันผูกข้อมืออวยพรแก่ลูกศิษย์ในโอกาสแห่งความปิติยินดีในวันสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนระหานวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้เดินทางส่งและร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผอ.ศิริกุล เก่าราชการ อดีตครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา
...ในการนี้มีคณะกรรมการ อกศจ. ผู้บริหาร สพม.41 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก บรรยายเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความยินดี
...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
 

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอย่างหลากหาย อาทิ การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมฐานผจญภัย ที่ทุกกิจกรรมล้วนสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเยาวชนของชาติที่สมบูรณ์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป...

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates