โครงการคนดี สังคมดี ที่นี่กำแพงเพชร

 วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินโครงการคนดี สังคมดี ที่นี่กำแพงเพชร ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในโอกาสนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านจากวัฒธรรมจังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอภินันท์ มุสิกะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และท่านไสว ไชยเมือง วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคนดี สังคมดี ที่นี่กําแพงเพชรได้ดำเนินการโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2562 โดยมี เป้าหมาย คือ โรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประจำอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความเข้าใจคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ ได้แก ่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีความตระหนักในความกตัญญูกตเวทีและสามารถนำมารยาทไทยไปปฏิบัติได้ อีกทั้งเพื่อค้นหากลุ่มเยาวชนต้นแบบเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้รุ่นน้องในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates