โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ค่าย ก.ไก่ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ โปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ค่าย ก.ไก่ ครั้งที่ 2” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่มีความสนใจ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากโปรแกรมภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates