…เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…และมีการมอบรางวัลโรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
 

 

 

…เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประสานความร่วมมือ ข้อคิดเห็น และชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง

…ทั้งนี้ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และของโรงเรียนประจำปีการศึกษานี้

…มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 งานอนามัย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลพรานกระต่าย และสาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 และ 3 แก่นักเรียนที่มีประสงค์ฉีดวัคซีน พร้อมกันนี้ ได้มีบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่บุคลากรและนักเรียนที่มีความประสงค์ตรวจคัดกรองดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 …เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลพรานกระต่าย จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในโครงการทักษะชีวิตเพื่อพิชิตการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ประจำปี 2565 โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลพรานกระต่าย คือ คุณธีรวัฒน์ ธรรมวุฒิ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ คุณสุดาภรณ์ เอี่ยมโอ นักวิชาการสาธารณสุข คุณรุ้งพราว สุภาโท้ นักวิชาการสาธารณสุข คุณครูสุรภี กุยสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบ่อคำ และคุณครูอรรถสิทธิ์ ภิญโญ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 …เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง

…ในพิธีไหว้ครูนับตั้งแต่สมัยก่อน จะใช้วัสดุ 4 อย่างในการทำพาน ซึ่งมีความหมายในการระลึกคุณครู ได้แก่ 1. หญ้าแพรก สื่อถึง ขอให้เรียนได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตได้เร็วและทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศ ทนต่อการเหยียบย่ำ ซึ่งเปรียบเสมือน คำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ 2. ดอกเข็ม สื่อถึง ขอให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ซึ่งเป็นปริศนาธรรมว่า ครูต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังความคิด ให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนฉลาด(หัวแหลม) รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ 3. ดอกมะเขือ สื่อถึง การเปรียบเทียบว่า มะเขือนั้น จะคว่ำดอกลงเสมอเมื่อจะออกลูก แสดงถึง นักเรียนที่จะเรียนให้ได้ผลดีนั้นต้องรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย เหมือนมะเขือที่โน้มลง 4. ข้าวตอก เนื่องจากข้าวตอกเกิดจากข้าวเปลือกที่คั่วด้วยไฟอ่อนๆ ให้ร้อนเสมอกันจนถึงจุดหนึ่งที่เนื้อข้างในขยายออก จนดันเปลือกให้แยกออกจากกัน ได้ข้าวสีขาวที่ขยายเม็ดออกบาน ซึ่งสามารถนำไปประกอบพิธีกรรม หรือทำขนมต่างๆได้ ดังนั้น ข้าวตอกจึงเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย หากใครสามารถทำตามกฎระเบียบ เอาชนะความซุกซนและความเกียจคร้านของตัวเองได้ ก็จะเหมือนข้าวตอกสีขาวที่ถูกคั่วออกจากข้าวเปลือก

…มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูอาวุโส และคณะครู เป็นเกียรติในพิธี

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates