...เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อดีต ผอ.อำนวย อภิชาติตรากูล อดีตผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี การประเมินครั้งที่ 2 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แก่ รองฯ ไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ และ รองฯ นพรัตน์ ส่งคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อนำข้อแนะนำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

13พ.ย.64 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมอบรมการสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5step และทำบันทึกข้อตกลง MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน ณ.โรงเรียนคลองขลุงราษฏ์รังสรรค์ โดยมี4โรงเรียนดำเนินการนำร่องได้แก่ รร.วัชรวิทยา รร.พรานกระต่ายพิทยาคม รร.คลองขลุงราศฏ์รังสรรค์ รร.วชิรปราการวิทยาคม และจะมีการขยายผลให้ครบ32โรงในจังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร จำนวน 13 แห่ง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ Credit : ขอบคุณภาพและข่าวจาก งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPI

 

 

 ...เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย ครูแนะแนว และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา แก้วสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพรานกระต่าย ให้การต้อนรับในการเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยชุมชน เพื่อแนะแนวการประกอบอาชีพ แนวทางต่อยอดการขายออนไลน์ให้กับนักเรียนต่อไป Credit : ขอบคุณภาพและข่าวจาก งานแนะแนว กลุ่มบริหารงานวิชาการ #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

... เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมขึ้น โดยมี นายสิทธิโชค พะโยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมกำหนดแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates