…เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย เนื่องในวันสำคัญทางภาษาไทย คือ 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ และ 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง รวมถึงการเรียนรู้วรรณคดีไทยอย่างสร้างสรรค์

…การนี้ ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ โดมเจ้าคุณทองดี

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

…เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตพรานลานไทร ร่วมให้การต้อนรับ รองฯ สุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในโอกาสเดินทางมาเปิดการประชุมออนไลน์สร้างความตระหนักร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน (ระยะกลางน้ำ) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับโรงเรียนเครือข่ายในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทร ณ ห้องแม่ข่ายประชุมออนไลน์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทรเข้าร่วมผ่านระบบ Google Meet

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 
 
 
…เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรที่เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…และมีการมอบรางวัลโรงเรียนคุณภาพ และห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
 

 
 
…เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมต้อนรับท่านผู้พิพากษาและคณะเจ้าหน้าที่จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดทำโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก่นักเรียน
…มีนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 

 

 

…เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อประสานความร่วมมือ ข้อคิดเห็น และชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ แก่ผู้ปกครอง

…ทั้งนี้ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเครือข่ายแต่ละระดับชั้น และของโรงเรียนประจำปีการศึกษานี้

…มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates