...เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำทักษะทางภาษาต่างประเทศมาแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์

...การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเข้าร่วมและแต่งกายเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสที่จัดขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์สัญจรโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบหมายคุณสุรกิจ สุวรรณโรจน์ รองประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด มอบทุนการศึกษาเด็กดี วิถี เมืองชากังราว

...โดยร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ภายในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน มีนักเรียนร่วมโครงการกว่า 20,000 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา ทั้งเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก เด็กที่มาจากครอบครัวยากจน และเป็นเด็กดี มีคุณธรรม เป็นนักเรียนผู้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม ศีลธรรม มีความกตัญญูกตเวที เป็นผู้นำทางด้านศาสนพิธี

...การนี้ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกล่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพรายลานไทร โดยมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ในฐานะประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

...เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริหารงานทั่วไป ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องโครงงานคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมน้อมนำการศึกษา "กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม" โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการ 5 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 2. กิจกรรมตักบาตรสัมพันธ์เสริมภูมิคุ้มกันทางใจ 3. กิจกรรมมัคนายกน้อย 4. กิจกรรมคติธรรมประจำใจ 5. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมนำการศึกษา(บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด) ได้รับเมตตาธรรมจาก พระมหาบุญสงค์ ญาณส°วโร เจ้าคณะตำบลท่าไม้-วังควง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม และได้รับเกียรติจาก รองฯ นพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องโสตฯ อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

...ทางอำเภอพรานกระต่าย จัดให้มีการถวายพานพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นายอำเภอกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายบังคมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

...ทั้งนี้ คณะครูนำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า รณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates