…เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดการประชุมผู้ปกครองก่อนนักเรียนซ่อมเสริมเพื่อแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส แก่นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2565 การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 …เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมการประชุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิชาการสหวิทยาเขตพรานลานไทร เพื่อจัดทำข้อสอบกลางของสหวิทยาเขตพรานลานไทร สร้างความเป็นมาตรฐานทางวิชาการร่วมกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์ Google Meet …การนี้ มี รองฯ รุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และตัวแทนคณะครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวเข้าร่วม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 
…เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์กักตัวโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ประกอบด้วย โรงพยาบาลพรานกระต่าย จำนวน 50 โหล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยป้อม จำนวน 30 โหล องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง จำนวน 30 โหล วัดไตรภูมิ จำนวน 30 โหล เทศบาลตำบลบ้านพราน(วัดเขาแก้ว) จำนวน 30 โหล และองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จำนวน 30 โหล

 

 

 

 

 

 
…เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยได้รับเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา นางสาวจรรยา ศรีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.กำแพงเพชร นายวสันต์ นาคมูล นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร นางสุพรรษา เพชรรัตน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ สพม.กำแพงเพชร และนางบัวเรือน พงษ์เสือ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพม.กำแพงเพชร
…มีประเด็นการติดตาม ได้แก่ การติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในการจัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) การติดตามการดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center) และการติดตามค้นหานักเรียนตกหล่น และนักเรียนออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ(พาน้องกลับมาเรียน) ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

...เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ เกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates