…เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลงานการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2565 ณ โรงแรมชากังราว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผลการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

…เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ O-NET สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ประสงค์สมัครสอบดังกล่าว โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ สมศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 
…เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดสัมมนาในหัวข้อ : “ความร่วมมือการน้อมพระธรรมคำสอนเข้าสู่สถานศึกษา และองค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นพ.อดิศร วรรธนะภูติ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พุทธวจนสถาบันนครสวรรค์ และ วศ.อัฒฏ์วุฒิ ศรีเทียม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโครงการ บริษัท นวัตกรรม อุตสาหกรรม จำกัด
…โดยมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

 
 
 …เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สหวิทยาเขตพรานลานไทร จัดโครงการทบทวนความรู้สู่การเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ให้กับนักเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย ลานกระบือ และไทรงาม
…ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำการถ่ายทอดสดสัญญาณการทบทวนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
…การนี้ ผอ.เผ่าชาย ชาญเชี่ยว รองประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร มอบหมาย ผอ.ธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู สหวิทยาเขตพรานลานไทรให้การต้อนรับ
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 
 

 
 
 
…เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภาษาจีน เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน และสร้างความตระหนักในการนำประโยชน์จากทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่เป็นอีกภาษาสำคัญของโลกไปใช้ในการสื่อสาร
…สำหรับกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีนดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ร้องเพลงจีน ระบำจีน คัดอักษรจีน การเชิดสิงโต ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากคณะครูและบุคลากรแต่งกายตามวัฒนธรรมจีนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
…การนี้ ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานและกิจกรรมในครั้งนี้
 
#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates