วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศในสถานศึกษา จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณ์สากล ที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมี ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยครู และนักเรียน จัดกิจกรรมดำนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี ของนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

วันวชิราวุธ ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ด้วยพระอาการโลหิตเป็นพิษ ซึ่งพระองค์นั้นได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลูกเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่เก่งกาจในด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี โดยภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่เสด็จสวรรคต ทางการก็ได้กำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กองลูกเสือโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้กำกับลูกเสือ จึงประกอบพิธีถวายราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารพบเพื่อนครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สำหรับกิจกรรมผู้บริหารพบเพื่อนครู มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรได้พบเพื่อนครูในสังกัด การมอบนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนวทางแก่ข้าราชการครูในสังกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมนายวิษณุพร อินทพงษ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน และสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการระดมความคิดเห็นพัฒนาศักยภาพนักเรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates