…เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษา หารือ ข้อราชการสำคัญ และนโยบายจากฝ่ายบริหารที่นำสู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียน โดยมี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 ...เมื่อระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2565 กองลูกเสือโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในชีวิตที่สำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

...เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ เกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ นายทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม นางสาวกรรณิกา ทองดี และ นายศราวุธ บัวผัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นายคุณานนต์ ศรีวังโป่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

...ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ร่วมศึกษาดูการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ชมรมครูอำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

...มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของครูในอำเภอพรานกระต่าย และมอบรางวัลครูดีศรีพรานกระต่าย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ แก่ครูอำเภอพรานกระต่าย

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PRPRANPIT

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates