…เมื่อระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 สหวิทยาเขตพรานลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดย ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมในนามประธานสหวิทยาเขตฯ พร้อมคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps แก่คณะครูและบุคลากรสหวิทยาเขตพรานลานไทร ทั้ง 8 โรงเรียน

…การอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความรู้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว

…และได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากหลายสถานศึกษาให้การต้อนรับ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องโสตฯ อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

…เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้แทนคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2565 ณ บ้านหนองทราย ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

…มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งเสริมและปลูกฝังการปลูกต้นไม้ ถือเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 …เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรม “สรงน้ำพระ ขมาผู้ใหญ่ วิถีใหม่ สราญใจ สุขสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวปฏิบัติแบบวิถีใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีอันสำคัญของไทย …ภายในงานมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูและบุคลากรอาวุโส ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 อาคาร 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม #ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 …เมื่อระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 งานแนะแนวดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ แนะนำบุคลากร สถานที่ ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม …มี ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และสภานักเรียน ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 …เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ผอ.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ภายใจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

#ประชาสัมพันธ์พรานพิท #PR_PRANPIT

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2022 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates