นิทรรศการเปิดโลกวิชาการพรานพิท Open House 2020

...เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการพรานพิท Open House 2020 ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน การจัดนิทรรศการเปิดโลกวิชาการพรานพิท Open House 2020 . โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วม . กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียนต่อสาธารณะ รวมทั้งรณรงค์การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแก่นักเรียน ในพิธี ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้มอบเสื้อสามารถให้กับนายบุญฤทธิ์ อุดมสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A-Math งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย จากนั้นเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานของนักเรียน

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates