กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

 

เมื่อระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-ยุวกาชาด โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอย่างหลากหาย อาทิ การอยู่ค่ายพักแรม การเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมฐานผจญภัย ที่ทุกกิจกรรมล้วนสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นเยาวชนของชาติที่สมบูรณ์
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์ความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัยที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป...

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates