การเรียนวิชา IS1 ปีการศึกษา 2561

      วิชา IS หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับโรงเรียนชั้นนำให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล (World - class standard school) IS นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของน้องๆ ได้ ดูจากชื่อวิชาเลยค่ะ เปิดกว้างให้ค้นคว้าความรู้ที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาระ

           IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ฝึกให้กำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า คิดสร้างองค์ความรู้
           IS 2 - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) นำความรู้มาถ่ายทอดแนวคิด ผ่านวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           IS 3 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates