การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โครงการรู้รักษ์ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร

 

...เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รองฯ นพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คุณอรณิชา ธรรมสวยดี ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คุณเกรียงไกร ชูศักดิ์ ผู้ช่วยปฏิบัติการสาธารณสุข คุณเสาวนีย์ อุปนันท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารสุข คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา โครงการรู้รักษ์ ร่วมใจ รู้ใช้ทรัพยากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในสถานศึกษา ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ จัดการขยะโดยใช้หลัก 3Rs และส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในสภาวะแวดล้อมของโรงเรียนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนภายในโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ #PR_PRANPIT #ประชาสัมพันธ์พรานพิท

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates