การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
 
 
...เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) เพื่อลงพื้นที่ดูผลงานเชิงประจักษ์
...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และตอบข้อซักถาม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดำเนินการดังกล่าว
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates