การนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

 
...เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ดำเนินการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ศน.ธัญรดี พากเพียร ศน.ปัทมา มีขันหมาก และ ศน.กนกชัย มาลัยวงศ์ เพื่อติดตามจุดเน้นและนโยบายของ สพฐ. การจัดการเรียนการสอนและการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) การใช้หลักสูตรต้านทุจริต และจุดเน้นอื่น ๆ ตาม สพม. 41 ...ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมตามประเด็นดังกล่าวในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates