การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินภายนอก สมศ. รอบ ๔

 

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทย้าคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมรับการประเมินภายนอก สมศ. รอบ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การประเมินคุณภาพภายนอกนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิผลต่อไป

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates