...เมื่อวันที่ 6 และ 10 สิงหาคม 2563 งานสภานักเรียน จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประธานคณะสี เเละหัวหน้าระดับชั้น โดยมีหน่วยเลือกตั้ง คือ หน่วยที่ 1 (ม.1 ) หน่วยที่ 2 (ม.2) หน่วยที่ 3 (ม.3) หน่วยที่ 4 (ม.4) หน่วยที 5 (ม.5). หน่วยที่ 6 (ม.6) หน่วยที่ 7 (บุคลากรของโรงเรียน) ...ทั้งนี้ กิจกกรมดังกล่าวมุ่งหวังเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน
 
ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรม ของสภานักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้ที่ : https://www.facebook.com/CouncilPP

 

 

 

 

 

 


...เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูชุติมา วงษ์เขียด ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

...เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ผอ.เผ่าชาย ชาญเชี่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และครูจากโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ในโอกาสเดินทางมาส่งคุณครูณัฐพล เต๋าทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ...โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 


...เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ  ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผอ.เผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมครูพนิดา เกตุวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...ทั้งนี้ คณะกรรมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 

 

 

 

 
...เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีคณะกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุสรณ์ อ้นชู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายอาทร รอกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางฐานิตา บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางจุฑารัตน์ ใจหงอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 3 คือ นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 คือ นางสาวนุชฑพร ผลพระ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...ทั้งนี้ คณะกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 23

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates