กิจกรรรม Roadshow activities at Prankrataipittayakom โดยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ออกบริการทางวิชาการจัดกิจกรรรม Roadshow activities at Prankrataipittayakom ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต พร้อมด้วยนักศึกษา จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อรับความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรม error identification (หลักไวยกรณ์) กิจกรรม vocabulary guessing (ทายคำศัพท์) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว กล้าที่จะพูดและมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates