ประชาสัมพันธ์ถึงคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โปรดลดความเร็วในการขับขี่และขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง เนื่องด้วยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้ทำลูกระนาดบนถนนทางเข้าโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของคณะครูและนักเรียน

 

 

 

 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีกับนางพรนภัส เรืองเวช และนายสุกรีย์ อุดคนดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแทนใจกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้งานในครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อเลี้ยงส่งครูต่างชาติ และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครบระยะเวลา 1 ปี

.......

 

 

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 งานธนาคารโรงเรียนของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างนิสัยรักการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเปิดบัญชีออมเงินกับทางธนาคารโรงเรียนตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปจะได้รับของสมนาคุณมากมาย กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ และการประกวดแต่งกลอนเกี่ยวกับการออม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมอย่างต่อเนื่อง เห็นคุณค่าของการออมเงิน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนการใช้เงินเป็นสัดส่วน

..โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีและกล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม รวมทั้งการรู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนำกระบวนการต่างๆดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย รู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ

 

 

 

...เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมเป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันวางแผนและประสานความร่วมมือของบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมต่อไป...

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates