กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางรัตนา ปัญญา

นางรัตนา ปัญญา

ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์

นางสาวลำจวน คำบรรลือ

นางสาวลำจวน คำบรรลือ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายอาทร รอกลาง

นายอาทร รอกลาง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม

นางสาวนันท์นภัสถ์ อินทร์ป้อม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมานพันธ์ คำชู

นายสมานพันธ์ คำชู

ครูชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงศักดิ์ วระณะ

นายเกรียงศักดิ์ วระณะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชลธิชา เต๋าทอง

นางชลธิชา เต๋าทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตต์ แววตา

นางสาวจิตต์ แววตา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยัน ใจคำติ๊บ

นายสุริยัน ใจคำติ๊บ

ครูชำนาญการ

นายกฤษณะ ทัศนียานนท์

นายกฤษณะ ทัศนียานนท์

ครูชำนาญการ

นางสาวกิ่งดาว กุลชา

นางสาวกิ่งดาว กุลชา

ครูชำนาญการ

นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร

นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร

นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร

ครู

นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์

นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์

ครู

นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ

นางสาวกรรณิการ์ ศรีสมบัติ

ครู

นางสาวกัลยา เสือด้วง

นางสาวกัลยา เสือด้วง

พนักงานราชการ

เทคโนโลยี

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.สำเริง รุ้งกระดี่

ว่าที่ร.ต.สำเริง รุ้งกระดี่

ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค

ครูชำนาญการ

นายปรัชญา แก่งศิริ

นายปรัชญา แก่งศิริ

ครูชำนาญการ

นางสาวนิตยา ถาวร

นางสาวนิตยา ถาวร

ครูชำนาญการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates