วันที่ 6-7 พ.ค. 2562โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดไตรภูมิ อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร โดยมี นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยผู้แทนท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

 

 

วันที่ 6 เมษายน 2562 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดห้องเรียนสำหรับแผนการเรียนต่าง ๆ พร้อมรับทราบข้อมูลการเตรียมตัวในวันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีสิทธิ์ได้การศึกษาที่มีคุณภาพตามความสนใจและศักยภาพของตนเอง

 

...เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประกอบด้วย โรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร โรงเรียนไทรงามพิทยาคม โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา และโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตพรานลานไทร ครั้งที่ 2/2562 ขึ้น เพื่อดำเนินการประชุมในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1.แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่
นายสุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา
นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
2.ทบทวนความรับผิดชอบศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับสหวิทยาเขตพรานลานไทรของแต่ละโรงเรียน
3.การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.สพฐ.) ระดับสหวิทยาเขตพรานลานไทร
4.การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหวิทยาเขตพรานลานไทร
5.การจัดหารายได้เข้าสหวิทยาเขตพรานลานไทร เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสหวิทยาเขตพรานลานไทร

 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562   โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเป็นไปตามมาตรฐานการสอบ

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates