เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 คุณวิวัฒน์ สุภาวาส ที่ปรึกษาบริษัทแอร์เซิร์ฟ จำกัด ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับ นายภานุวัฒน์ ศิริพล นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จำนวน 10,000 บาท ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่ทางบริษัทแอร์เซิร์ฟ จำกัด คัดเลือกและมอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีมารยาทดี

 

 

 

...เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (จังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับ นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่สอบได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านมา และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการอบรมเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้เข้ารับตำแหน่งจากการโอนย้ายและตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 10 ท่าน โดยได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับผู้บริหารในครั้งนี้อีกด้วย จากนั้นกลุ่มงานทุกกลุ่มได้ดำเนินการแจงงานการปฏิบัติของแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบการดำเนินงานของสำนักงาน และเพื่อรับนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ไปปฏิบัติให้สอดรับกับการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อตัวนักเรียนอย่างสูงสุด...

 

 

 

 


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ของแต่ละกลุ่มภายใต้กรอบหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพ ด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งการจัดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) เป็นการสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล และเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอานนท์ อภิชาติตรากูล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ และทราบผลการดำเนินการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมทั้งขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยในการประชุมฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

...เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมการประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร...

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates