วันที่ 3 เมษายน 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเพื่อประกอบการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา” ได้รับเกียรติจากนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตพรานลานไทร เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 เมษายน 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานการประชุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
ในโอกาสนี้ได้แนะนำบุคลากรใหม่ คือ นางสาวพรนภา พิรุณปราโมทย์ ในโอกาสเข้าบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาแนะแนว โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางละมูล เหล่าทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกัน คุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างตระหนักในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
 
 

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ มีวิทยากรเครือข่าย โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ได้อย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสุข มีความรู้ มีทักษะที่สำคัญ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในโลกอนาคตได้
 
 
 

 

 
วันที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนางศิริพร มั่นเกษตรกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 นางสาวปภาวดี เสือสูงเนิน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates