วันที่ 8 มิถุนายน 2556 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายครูณัฐณิชา ชังคะนาค และครูเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ ดำเนินการประชุมสภานักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มี ประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
 
 
สำหรับการเลือกตั้งสภานักเรียนของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นัก เรียนที่เข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งสภานักเรียน ประกอบด้วยนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน โดยมีทีมที่สมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 5 ทีม มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 1,574 คน
ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ได้เรียนรู้การลงคะแนนเลือกตั้ง พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคมสร้างสรรค์ ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
การนี้ มีนายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อม ดร.ไพรินทร์ เหมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ต้อนรับร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates