วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสนอง บุษบงศ์ อำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ มี นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายไพโรจน์ ยิ่งคิด รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนายนิกุล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
มีนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพีธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงาน จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยครู และนักเรียน จัดกิจกรรมดำนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี ของนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบหมายนายอรรถสิทธิ์ ภิญโญ หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศในสถานศึกษา จัดกิจกรรม “วันเอดส์โลก” (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก โดยใช้โบว์แดงเป็นสัญลักษณ์สากล ที่แสดงถึงการตระหนักรู้ การสนับสนุนและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมี ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ บริเวณโรงอาหารโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารพบเพื่อนครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สำหรับกิจกรรมผู้บริหารพบเพื่อนครู มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรได้พบเพื่อนครูในสังกัด การมอบนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนวทางแก่ข้าราชการครูในสังกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates