วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นางสาว นพรัตน์ สงคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านการศึกษาสู่การเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ตามแนวคิดพหุปัญญา (Multiple Intelligence) มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
 
 
 
 
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 2. การแข่งขันเรียงความทางวิทยาศาสตร์ 3. การแข่งขันออกแบบ Infographic 4. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 5. การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ 6. การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 7. การประกวดชุดรีไซเคิล 8. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ 9. การแข่งขัน E-Sport 10. การแข่งขันการนำเสนองาน 11. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ 3D และ 12. ส่งนักเรียนเข้าร่วมศึกษาดูงานและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เดินทางมาเป็นประธานการประเมินคงสภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
 
 
 
 
มี ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
โรงเรียนได้นำกิจกรรมฐานการเรียนรู้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงในครั้งนี้ 9 ฐานการเรียนรู้ คือ 1.การเพาะชำกล้าไม้ 2.การเพาะเห็ดนางฟ้า 3.การปลูกผักไร้ดิน 4.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 5.โรงสีข้าว 6. ซุ้มไม้เลื้อย 7. ผักสวนครัว 8.พลังงานโซลาร์เซลล์ และ 9.การปลูกมะนาว
 
 
 
 
 
ในแต่ละกิจกรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุนชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยังยืนต่อไป
 
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดร.ทวินทร์ อุดมสุข นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกิจกรรมดังกล่าว มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ลงนามถวายพระพร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี
สำหรับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถือเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ของประเทศไทย ที่ทุกคนให้ความสำคัญ ซึ่งนับตั้งแต่วันแม่แห่งชาติ เมื่อปี 2544 เป็นต้นมา
 
 

 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ทวินทร์ อุดมสุข นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ โดมเจ้าคุณทองดี
 
 
 
 
นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จึงร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบัน คนไทยทุกคนจึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates