ผู้บริหารพบเพื่อนครู สพม. กำแพงเพชร

 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้บริหารพบเพื่อนครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
มีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร
สำหรับกิจกรรมผู้บริหารพบเพื่อนครู มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรได้พบเพื่อนครูในสังกัด การมอบนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนวทางแก่ข้าราชการครูในสังกัดในการดำเนินการขับเคลื่อนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates