ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน :::
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบายของโรงเรียน
ข้อมูลของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร :::
ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติผู้บริหารปัจจุบัน
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ทำเนียบบุคลากร :::
ฝ่ายบริหาร
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
งาน ICT โรงเรียน
โรงเรียนในฝัน :::
โรงเรียนในฝัน
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
นิทรรศการโรงเรียนในฝัน
คลังความรู้
::: ผลงานครู :::
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
::: รวมเว็บไซต์การศึกษา:::
สื่อการเรียนการสอน
การเรียนรู้ออนไลน์
ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Thai Web-Based Instruction
ูนย์กลางการเรียนรู้ICT แห่งชาติ
บทเรียนออนไลน์
LEARN ON THE INTERNET
ศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
บทเรียนONLINE:การเขียน
Homepage ด้วย HTML
Link ! ที่น่าสนใจ :::


ค้นหาใน www

:: ลิงค์อื่นๆ:::
:: ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา:::

สถิติการเยี่ยมชม

Free Web Counters
< เริ่มนับ 22 สิงหาคม 2548 >

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ
วันที่ 23 พ.ย. 2559
เวลา 11.00 น.

 

 

 

ภาพกิจกรรม "รอบรั้วโรงเรียน"

พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ

งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณ

ค่ายภาษาจีน "Chinese Genius Camp 2016"

รับการประเมินเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสายธรรมจันทร์

การแข่งขันกีฬาภายใน แดง-ดำ เกมส์

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

ครูดีศรี พ.พ.

นางนิภา ชังคะนาค ครูชำนาญการพิเศษ
รับรางวัล ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน
รับเกียรติบัตรจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
วันที่ 11 พ.ค. 2559

การนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรม IS 3

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการวัยใสไกลเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรม Christmas Day

กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก ปี2558

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ

ประเมินภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

รับการประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

งานแสดงมุทิตาจิต ครูเกษียณ

คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านค่าย

เปิดโลกวิชาการ ประจำการศึกษา 2558

ค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2558

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2558

โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่4

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2558

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและอบรมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

รับการประเมิณจาก สพฐ.

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจคุณธรรม

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน

กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานรักการออม ประจำปี 2557

โครงการพี่ปันใจให้น้อง ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

โครงการอบรมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาบุคลากร

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2557

โครงการฝึกอบรม "ปฐมนิเทศยุวคณะกรรมการหมู่บ้าน"

ธนาคารกรุงไทยมอบทุนให้กับโรงเรียน

กิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ

RVP Road Safety Camp

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ( สัญจร )

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการนิทรรศการเคลื่อนที่สู่สถานศึกษา