ส่งงานครูรวมภาคเรียนที่ 2/2565ส่งนวัตกรรม Active learning (ครู,นักเรียน)ส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR 2564

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล ของคุณครูส่งเนื้อหาแนะนำวิชาเพิ่มเติมเลือก

 

 

หมายเหตุ : นำเนื้อหาทั้งหมดใส่ลงในโฟลเดอร์ของรายวิชาตนเองSAR กลุ่มสาระการเรียนรู้ 2563

 

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งแผนการสอน 1/2564

 

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อ-นามสกุล ของคุณครูส่งบันทึกหลังสอน 2/2563

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล ของคุณครูส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/2563

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล ของคุณครูส่งวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 1/2564

 

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล ของคุณครูส่งสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563

 

หมายเหตุ : เอกสารต้องบันทึกเป็นไฟล์ PDF ก่อนส่ง เพื่อความสมบูรณ์ ถูกต้องของเนื้อหา และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโครงการส่งวีดีทัศน์ผลงานปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ ว.21

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของคุณครูเองส่งแผนการสอนบูรณาการขยะ

 

หมายเหตุ : ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของคุณครูเอง