การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วิทยฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)

พิมพ์

 


...เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะวิทยฐานะ  ชำนาญการ (ค.ศ.2) มีคณะกรรมร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผอ.เผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคมครูพนิดา เกตุวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน คือ นางสาวณัฐณิชา ชังคะนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
...ทั้งนี้ คณะกรรมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่