การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 
...เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ อาคาร 3 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีคณะกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้คำแนะนำ คือ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายพิวัฒน์วงศ์ สังคง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนุสรณ์ อ้นชู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นายอาทร รอกลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางฐานิตา บุญธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนางจุฑารัตน์ ใจหงอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 3 คือ นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวสุภาภรณ์ ฤมิตร ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้าราชการครูเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 คือ นางสาวนุชฑพร ผลพระ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวณัฐชนันท์พร ทิพมนต์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ...ทั้งนี้ คณะกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp@prankratai.ac.th

Social Contact© 2009-2020 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates